Ars Linguistica díj

Ars Linguistica díj

Az Örökdiák Egyesület munkáját segítő és támogató volt Veres Péter-es diákok lehetővé tették, hogy 2016-tól jutalmazhassuk azokat a tanulókat is, akik a gimnáziumban töltött éveik alatt magas színvonalon művelték az idegen nyelvek tanulását. Az Ars Linguistica díj alapításának kiemelt támogatója Ady (Szakács) Márton, aki 2005-ben érettségizett iskolánkban, Uhrman Iván tanár úr osztályában. Később a Budapesti Műszaki Egyetemen fizikából, majd a párizsi Ecole Centrale egyetemen általános mérnöki tanulmányokból diplomázott. Jelenleg a svájci EPFL egyetem doktorandusz hallgatója, idejének nagyobb részét a CERN-ben, kisebb részét Japán KEK kutatóintézetében tölti. Kutatási területe a vákuumrendszerek modellezése.

Első díjazottjaink, akik méltón hívják fel a figyelmet a nyelvek fontosságára, a nyelvi sokszínűség és többnyelvűség jelentős szerepére, 2008-ban kezdték tanulmányaikat iskolánkban. Éppen abban az évben, amelyet az UNESCO a Nyelvek Nemzetközi Évének nyilvánított. Ők azok, akik áldozatos munkájukkal, nyelvtudásuk gazdagságával, nyelvi versenyeken elért eredményeikkel vagy a nyelvvizsgáik számával kiemelkednek évfolyamukról.

 

A 2023. évi díjazottak

Morvai Eliza (12.b) munkáját latinból a nyitottság, a humor és a szakmai pontosság jellemzi. Minden egyes pillanatban azon dolgozik, hogy mélységében megértse a folyamatokat és az összefüggéseket, miközben az élet körülötte vidám és hangulatos. Mert így érdemes élni. Szeret versenyezni, elegánsan részt venni az élethelyzetekben, és elismeri a másik sikerét. A drámai szituációkat empátiával tudja megélni, így az antik szövegekben megjelenő emberi sorsokat és életvezetési mintákat képes volt a maguk sokszínűségében értelmezni. A grammatikát saját rendszert építve sajátította el, az új információkat azonnal rendszerbe helyezte, s így aztán alkalmazni is tudta. Egészen kis korától kezdve az orvosi latin kifejezések is vonzották, minden egyes új fogalom közelebb vitte a választott hivatásához, amivel – sikereket elérve – remélhetőleg mindannyiunk egészségére fogja fordítani a tudását. Nagy szükség van erre a felkészültségre manapság.

Latin nyelvvizsgáját is tudatosan építette fel, a heti kevés órája ellenére, a karantén miatti több önálló munka mellett egyéni módszereket talált ki annak érdekében, hogy legyen méltó lezárása a megkezdett munkafolyamatnak. Tisztán látja a helyzeteket, fel tudja mérni a viszonyát a céljaihoz, mindez nagyon fontos egy jó diagnosztának, főleg, ha hozzáteszi a LELKÉT is!

Második idegen nyelvként az angol után a németet választotta, amelynek tanulásába már kilencedik osztályban nagy elánnal vetette bele magát. Érdekelték a nyelvészeti finomságok; a nyelvtani újdonságok újabb és újabb kérdések feltevésére sarkallták. Mindezt téve azért, mert a német nyelv összetettségét értő, igényes nyelvhasználóvá szeretett volna válni. Az idő előrehaladtával, mégis viszonylag korán, eredeti, német nyelvű könyveket olvasott, azokat nyelvileg, szókincsileg mindig feldolgozta, tudatosan építve nyelvtudását. Fogalmazásaira a precizitás, pontosság, igényesség volt a jellemző. Soha nem az egyszerűségre törekedett, bátran és jó érzékkel használta a legkülönbözőbb, legbonyolultabb nyelvi struktúrákat.

Munkája megkoronázásaként sikeres középfokú, B2-es német nyelvvizsgát tett. Nagy elismerés, hogy a beszédkészség és íráskészség vizsgarészeket 100%-os eredményekkel zárta. Ezzel azonban – rá jellemzően – még mindig nem elégedett meg, megcélozta a legfelső fokot. És mint mindenért, ezért a sikerért is nagyon keményen megdolgozott: március végén sikeres felsőfokú, C1-es nyelvvizsgát tett német nyelvből, a meglévő latin B1-es és angol C1-es nyelvvizsgái mellé.

 

Škarka Boris Ábel (12.a) 2015 szeptemberében kezdett a Veres Péter Gimnáziumban első idegen nyelvként németül tanulni. Különleges nyelvi tehetsége, amelyhez kiemelkedő, a nyelvtanuláshoz nélkülözhetetlen szorgalom párosult, korán megmutatkozott, így hamarosan könnyedén eligazodott a német nyelv sokszor bonyolultnak tűnő rendszerében. Nyelvórákon és szabadidejében is szívesen olvasott autentikus szövegeket, újságcikkeket, könyveket, ezzel is folyamatosan csiszolva, finomítva tudását.

Magabiztosan, könnyedén kommunikál németül, ügyelve a nyelvi precizitásra és a mondanivaló választékos, kreatív megfogalmazására. A nyelvi lelemények, stiláris részletek iránti fogékonysága megmutatkozik igényes nyelvhasználatában, amely mind írásban, mind szóban kiemelkedő.

Boris a gimnáziumban második idegen nyelvként az olaszt választotta. Kíváncsisága, szorgalma, elkötelezettsége hamar a legjobbak közé repítette. Olasz nyelvből számára a nyelvtanulás nem merült ki a tanórai közös és az otthoni önálló munkában. Tudásvágya folyamatosan hajtja, hogy egy-egy idegen nyelv valóban az övé legyen: keresi, elsajátítja és tudatosan használja az érdeklődéséhez és személyiségéhez legpontosabban passzoló, minél választékosabb és árnyaltabb kifejezéseket. A nyelvi elemeknek nem csupán a tankönyv és az órai kiegészítő anyagok a fő forrása, hanem eredeti irodalmi szövegekből, filmekből átvett nyelvi szerkezetekkel, kifejezésekkel, szavakkal gazdagítja nyelvtudását. Az, hogy idegen nyelvi szövegekkel dolgozik, számára evidencia. Az autentikus szövegek minden szinten különböző kihívást jelentenek, de Boris ezeket a nehézségeket a tanulás és valódi tudás örömének ismeretében szívesen vállalja. Azon túl, hogy a saját maga által kitűzött konkrét célokat sikeresen teljesítette, a csoport motorjaként folyamatosan segítette és bátorította csoporttársait. Szorgalmával, figyelmével, precizitásával, igényességével és emberi hozzáállásával egyaránt magasra tette a mércét és követendő példát mutat az olaszosok között.

Borisnak nemcsak a történelem, az irodalom és az idegen nyelvek az erősségei, hanem a számok világa is. Ha a különböző idegen nyelveken elért teljesítményét ez utóbbi alapján szeretnénk összegezni, akkor eredménye:

  • 3 darab C1-es szintű nyelvvizsga (angol, német és olasz nyelvekből)
  • 2 darab OKTV 13. helyezés (német és olasz nyelvekből).

Szerencsére a számokon túl a nyelvek sokkal pontosabb és árnyaltabb képet mutatnak arról a fiatalemberről, akiről ezek a sorok szóltak.

 

Stötzer Hanna (12.a) ötödik osztályban a német nyelvet kezdte első idegen nyelvként tanulni. Tehetsége és szorgalma révén hamar a legjobbak közé került a csoportban. A kezdetektől fogva törekedett az igényes nyelvhasználatra, a tanult mintákat azonnal beépítette, megbízhatóan, de rugalmasan használta azokat, saját nyelvi szintjén világos és jól szerkesztett szöveget hozva létre. A nyelvórákon kívül is foglalkozott a német nyelvvel, autentikus szövegek olvasása révén az élő nyelvvel is találkozhatott, így mostanra helyesen és kreatívan használja a német nyelvtan szabályait, szókincse árnyalt, gazdag stiláris kifejezőeszközöket használ, A nyelvi humorra is fogékony személyisége nyelvhasználatában is megmutatkozik, mondatszerkesztése írásban és szóban is változatos, stílusa szellemes.

Második idegen nyelvként a franciát választotta. Már kezdetben is kitűnt nyelvi kreativitásával, amely a rá szintén nagyon jellemző precizitással együtt nagy lendületet adott a fejlődésének. Mind szóban, mind írásban bátran és igényesen fejezi ki magát, órai munkája kiemelkedő.

Hanna a német és a francia mellett az iskolán kívül angolul és spanyolul is tanult a gimnáziumi évei alatt, így 18 éves korára négy idegen nyelven beszél. Német és angol nyelvből C1-es, spanyol nyelvből B2-es nyelvvizsgája van. Francia nyelvből az emelt szintű érettségivel szerzi majd meg a B2-es minősítést.

 

Vámos Eszter (12.a) nyolcadikban érkezett az osztályba, már ekkor több nyelven beszélt, az évek során pedig kitartó munkával kimagaslóan magas szintre emelte nyelvtudását. Széles látókörű, érdeklődő diák, aki számára a nyelvtanulás annak a lehetőségét jelenti, hogy még többet tudjon meg a világról, a különböző kultúrákról.

Első idegen nyelvnek iskolánkban a németet választotta, de ezzel párhuzamosan angolul is tanult. A németórákra biztos alapokkal érkezett, emellett magas nyelvi intelligenciája, tanulékonysága révén hamar képes volt a jelentések kisebb árnyalatai között is különbséget tenni.

Folyékonyan kommunikál németül, pontosan fejezi ki magát, akár írásbeli, akár szóbeli feladatról van szó. Zökkenőmentesen, szépen fogalmaz, az írott forrásokból származó információkat precízen adja vissza, beleértve az elvont, szerkezetileg bonyolult szövegeket is.

Eszter német és angol nyelvből is C1-es nyelvvizsgával rendelkezik.

9. osztályban, második idegen nyelvként kezdte tanulni a spanyolt. Tehetsége mellett rendkívüli tudatossága, lelkiismeretessége és szorgalma is hozzájárult ahhoz, hogy kitűzött céljait elérje. Szerénysége és alázata példaértékű társai számára is. A nyelvórákon nemcsak a nyelv-tanulásban, hanem a közösségért végzett munkájában is kimagasló. Nagy szerepet játszott abban, hogy a három párhuzamos osztályban barátságok szövődjenek. Spanyolból emelt szinten érettségizik.

 

A 2022. évi díjazottak

Balázs András (12.a) mind angol, mind német nyelvből C1-es nyelvvizsgával rendelkezik.

Nyelvi fejlődése tizedik osztályra érett be, ekkortól látványosan színvonalasan nyilvánult meg német nyelvből írásban és szóban egyaránt. Az angol nyelvvel is ekkortól kezdett el komolyan, elmélyülten foglalkozni. Esszéi igényes szófordulatokban gazdagok, nyelvtanilag pontosak voltak, szóban komolyabb témákban is szívesen fejtette ki gondolatait.

Kitartó munkájának köszönhetően német nyelvből 100%-os középszintű érettségit tett 2021 tavaszán, ami igencsak egyedülálló, valamint meglehetősen magas szintű nyelvi képzettségről ad bizonyosságot.

 

Csikós-Nagy Róza (12.a) német nyelvi képzettsége kiemelkedő. Mindig jó érzékkel nyúlt a nyelvhez, kreatívan használta azt. Az íráskészség-feladatoknál brillírozott, a szóbeli feladatoknál szívesen fejtette ki véleményét a legkülönbözőbb témákban, átlagon felüli szókinccsel és gördülékenységgel.

A 9. évfolyamtól a franciaórákon is ugyanilyen igényesen, pontosan dolgozott. Szóban és írásban is bátran, kreatívan fejezte ki magát. Kedvencei a viták, bármilyen állítás ellen és mellett örömmel és tartalmasan érvelt, vitatkozott társaival.

Angol és német nyelvből is C1 szintű nyelvvizsgával rendelkezik, francia nyelvből emelt szintű érettségit fog tenni most májusban. Bátran elmondhatja magáról, hogy három idegen nyelv magas szintű beszélője.

 

Demcsák Anna (12.a) a német nyelvet ötödik osztályban, itt, a Veres Péter Gimnáziumban kezdte el tanulni, s kiemelkedően könnyed, végtelenül precíz nyelvhasználatával hívta fel magára a figyelmet már egy-két hónap után. Fejlődése ugrásszerű volt, az órákon megtanult nyelvi elemeket, nyelvtani szerkezeteket azonnal elkezdte használni, megnyilvánulásaiba beépíteni. Láthatóan élvezte a nyelvtanulást, s az elért sikerek még jobb eredményre sarkallták az évek során. Tudatos nyelvhasználó volt, hiszen angol nyelvből magas szintű nyelvtudással érkezett hozzánk, melyet a német nyelvvel szinte szimbiózisban továbbfejlesztett, s tett belőle C1-es nyelvvizsgát.

Emlékezetesek maradnak német nyelvű prezentációi, szinte mindig hibátlan nyelvi tesztjei, igényes és személyes fogalmazásai, tűpontos szóbeli témakifejtései. Eme tudás megkoronázásaként német nyelvből is egy C1-es szintű nyelvvizsga tulajdonosa.

 

Molnár Lilla (12.a) latintudása egészen kiemelkedő. Birtokában van annak a ritka képességnek, hogy több dimenzióban tud mozogni grammatikai kérdések kapcsán. Gyors átkapcsolásai, tűpontos tudása tökéletes szövegértelmezéseket eredményez.

Több lépéssel előtte jár már a saját gondolatainak is, a legmagasabb szintű kérdések is a maga legtermészetesebb egyszerűségével oldódnak meg munkája során.

Csendes lénye csak akkor nyilvánul meg, ha rákérdeznek, de akkor nem várt szempontok alapján tud megfogalmazni összetett, sokrétű válaszokat. Ez a tehetség versenyeredményekben is megfogalmazódott.

Az Ábel Jenő Latinversenyen országos 3. helyezett lett, a Horváth István Károly Ókortudományi és Latin Nyelvi Verseny döntőjében országos 10. helyezést ért el, a Hyperión Versenyen az országos 3. helyet szerezte meg csapatban Márky Annával és Solymosi Lilivel. A latin OKTV országos döntőjében 8. helyezést ért el, a legrangosabb latinversenyen, az Arpinói Nemzetközi Cicero-versenyen pedig kétszer is bejutott a döntőbe, másodszorra a magyarok közül az első helyen.

Mindemellett Lilla a 9. osztálytól kezdve szorgalmasan és precízen dolgozott a franciaórákon is. Korábban említett latintudását is hasznosította a nyelvtanulás során. Csendesebb, visszahúzódóbb személyisége ellenére a spontaneitást igénylő szóbeli feladatokat is kreatívan, ügyesen oldotta meg. Nyelvhasználata pontos, igényes, amit egyszer megtanult, azt onnantól jól használja.

Német nyelvből már a kezdet kezdetén, ötödikben is nagyon igényes nyelvhasználó volt. Nyelvtani tudása mély, melyet szóbeli és írásbeli megnyilvánulásaikor egyaránt precízen használ. Bármely témában kiemelkedően tájékozottan fejti ki véleményét. Eme tudásáról és hihetetlen mértékű koncentrációs képességéről mi sem árulkodik jobban, mint hogy 100%-os német nyelvű emelt szintű érettségi vizsgát tett 2021 őszén.

Angol nyelvből C1, német nyelvből B2 szintű nyelvvizsgával rendelkezik, francia nyelvből emelt szintű érettségit, latinból pedig középszintű érettségit fog tenni most májusban.

 

Oriskó Márk (12.c) angol és német nyelvből is C1-es szintű nyelvvizsgát szerzett. Az idegen nyelvi órákon mindig érdeklődően és aktívan vett részt. A különböző munkaformák során gyakran a csoport „motorja” volt, társait is motiválta, segítette. A nyelvekhez való tehetsége kitartással és szorgalommal párosult. Nyitottságának és kulturális tájékozottságának köszönhetően írásban és szóban is minden témában bátran nyilvánul meg, idegen nyelveken is jól érvel. Harmadik idegen nyelvként spanyolt tanult.

 

Solymosi Lili (12.b) latin tehetség, a tudatos elmélyülés és a kreatív intuíció értékes elegye az a minőség, amivel tökéletessé tette ezt a szellemi fejlődési korszakot, ami meghatározta a tanulmányait.

Nem volt olyan apró részlet, ami elkerülte volna a figyelmét, s ami ne lett volna számára hasznos, hogy holisztikus módszerrel értelmezze a megvizsgálandó rendszereket. Ha volt olyan kérdés, ami mindenki számára lehetetlennek tűnt, ő volt az, aki előrukkolt a megoldással.

Az érdekességek, a különleges gondolatok adták a szellemi megújulást számára a monotonabb belső rendszerek elsajátításához, ami biztos grammatikai tudást adott a szövegértelmezésekhez.

Irodalmi ismeretei és gondolatmenetei a versenyeken számtalan elismeréséhez juttatták őt. A „Pro patria et libertate” II. Rákóczi Ferenc Latin Fordítási Verseny országos döntőjében 7. lett, a Horváth István Károly Ókortudományi és Latin Nyelvi Versenyen országos 9. helyezést ért el, a Hyperión Versenyen országos 3. lett Márky Annával és Molnár Lillával egy csapatban. Az Ábel Jenő Latinverseny országos 8. helyezettje volt, az Arpinói Nemzetközi Cicero-verseny döntőjébe jutott kétszer is, az országban a negyedik helyet vívta ki, s a latin OKTV-n országos 3.helyet ért el. Mindeközben arra is volt energiája, hogy a Frizbi Diákolimpia csapatversenyen részt vegyen és fővárosi 1. helyezést érjen el a csapattal. Érvényes rá a latin mondás, hogy „Ép testben ép lélek”!

Angol nyelvből B2 szintű nyelvvizsgával rendelkezik, latinból pedig középszintű érettségit fog tenni.

 

A 2021. évi díjazottak

Maurer Christoph (12.a) már a gimnáziumi tanulmányai megkezdésekor ügyesen kommunikált németül. Meglévő nyelvtudását az évek során felsőfokú szintre fejlesztette. Kezdettől fogva segítette társai némettanulását: órai munka során szóbeli beszédgyakorlatokkor, a stuttgarti diákcsere alkalmával tolmácsként, illetve 12. osztályban a nyelvvizsgákra való felkészülés során.

Soha semmilyen hivatalos formában nem tanult angolul; angol nyelvű filmek és különböző videók segítségével közel középszintű nyelvtudást gyűjtött össze. 11.-es volt, amikor egy nyelviskola web-oldalán kitöltött egy szintfelmérő tesztet, a nyelviskola megfelelő tanfolyamain megtanulta a hiányzó nyelvtant, rengeteget gyakorolt, és 11. első félév végén felsőfokú nyelvvizsgát tett. Nyelvi igényességét és motiváltságát jelzi, hogy a nyelvvizsga megszerzése után is az angol fakultációs csoport lelkes tagja volt, ahol prezentációit nem csak tanára, de diáktársai is élvezettel hallgathatták. Üde színfolt volt az órákon, véleményei és gondolatai társaira is ösztönzőleg hatottak. Második idegen nyelvként spanyolt nyelvet tanult.

 

Pócs Luca (12.b) 5. osztályban, első idegen nyelvként kezdte tanulni az angolt. Kiváló nyelvérzéke mellett lelkiismeretessége, szorgalma és önmagával szembeni igényessége vezetett ahhoz, hogy a csoport egyik legjobb diákjává vált. Az iskolai tanórákon kívül szabadidejében is sokat foglalkozott a nyelvvel, melyet ma magabiztosan és választékosan használ. 10. osztályban megszerezte felsőfokú nyelvvizsgáját, valamint az angol OKTV-n 11. helyezést ért el. A 12. osztály őszén emelt szintű érettségi vizsgát tett.

Második idegen nyelvként a franciát választotta. Munkáját kezdettől fogva az igényesség és a kreativitás jellemezte. Szóban és írásban is választékosan fejezi ki magát. Az OKTV-n már 11.-ben 5. helyezést ért el, így nem meglepő, hogy az érettségije is 100%-os lett. Nyelvi ismereteinek elmélyítése mellett Franciaország és a frankofón kultúra megismerésére is nagy hangsúlyt fektetett. Nyelvtudását kezdettől fogva szabadidejében is fejlesztette, így sok szempontból társai előtt járt, az órákon ennek ellenére mindvégig lelkesen és kreatívan dolgozott egyénileg és csoportmunkában is.

 

Škarka Kašpar András (12.a) 5. osztályban kezdett németet tanulni. A tanórai, szakköri lehetőségeket kezdettől fogva maximálisan kihasználta, otthoni egyéni felkészülése folyamatos és nagyon magas színvonalú volt. Mindig lelkiismeretesen végezte mind a monotonabb jellegű drill-feladatokat, mind a kreativitást igénylő egyéni, csoport- és projektmunkákat. Ezen a két pilléren építkezve igazán magas szintű nyelvtudást ért el, és 10. osztály végén C1-es szintű nyelvvizsgát tett. Esszéit javítani, szóbeli megnyilvánulásait hallgatni, azok tartalmi és nyelvi igényessége miatt, valódi élmény volt. Közös feladatok alkalmával társaival motiválóan, támogatóan működött együtt.

Angolul magánúton tanult, tanulmányait szintén C1-es nyelvvizsgával zárta. Az iskolai második idegen nyelve pedig a spanyol volt.

 

Szeidl Kata Borbála (12.b) 5. osztályban a magánúton tanult német mellé az angol nyelvet kezdte el tanulni. Órai aktivitásának, szorgalmának és lelkiismeretességének köszönhetően a német mellett az angol nyelvet is magas szinten elsajátította. Az idegennyelvi szavalóversenyen nemcsak versenyzőként, de zsűritagként is többször részt vett. Kata magas szinten kommunikál szóban és írásban egyaránt, ezt a 11. osztályban megszerzett felsőfokú nyelvvizsgája is bizonyítja. Németből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

A gimnáziumban második idegen nyelvként az olaszt választotta. Kíváncsisága, szorgalma, elkötelezettsége hamar a legjobbak közé repítette. Olasz nyelvből számára a nyelvtanulás nem merült ki a tanórai közös és otthoni önálló munkában. Tudásvágya folyamatosan hajtja, hogy egy-egy idegen nyelv valóban az övé legyen: keresi, elsajátítja és tudatosan használja a leginkább „Katusra jellemző” szavakat és kifejezéseket. A nyelvi elemeknek nem csupán a tankönyv és az órai kiegészítő anyagok a fő forrásai, hanem eredeti irodalmi szövegekből, filmekből és folyamatosan követett blogokból átvett nyelvi szerkezetekkel, kifejezésekkel, szavakkal gazdagítja nyelvtudását. Az, hogy idegen nyelvi szövegekkel dolgozik, számára evidencia. Az autentikus szövegek minden szinten különböző kihívást jelentenek, de Katus ezeket a nehézségeket a tanulás és valódi tudás örömének ismeretében szívesen vállalja. Azon túl, hogy a saját maga által kitűzött konkrét célokat (az olasz nyelv esetében 85% feletti középfokú nyelvvizsga és érettségi vizsga) sikeresen teljesítette, a csoport motorjaként folyamatosan segítette és bátorította csoporttársait és a faktosokat (házi feladatok írása, szóbeli gyakorlatok). Szorgalmával, figyelmével, precizitásával, igényességével és emberi hozzáállásával egyaránt magasra tette a mércét, és követendő példát mutat az olaszosok között.

 

Tóth Júlia Viola (12.a) az elmúlt 1,5 hónapban három különböző nyelvből tett nyelvvizsgát. :) Angolból és franciából B2 szinten, németből pedig 90%-os emelt szintű érettségit. A németórákon mindig nagy figyelemmel, rá jellemző csendes aktivitással volt jelen. A maximalizmusából eredő feszültség az évek során olyan mértékűre szelídült, ami egyre magasabb szint eléréséhez segítette, segíti hozzá. Kiváló nyelvtudásának az alapját kitartó, lelkiismeretes munkája, nyelvi igényessége adja.

Angolul lényegében autodidakta módon, magánúton tanul, a francia nyelvet pedig második idegen nyelvként sajátította el.

Jelenleg angolból készül C1-es vizsgára, amit tervei szerint ősszel a német fog követni.

 

A 2020. évi díjazottak

Demcsák Ágnes (12.a) kiváló tanulmányi eredménye mellett mindig tudatosan külön nagy hangsúlyt fektetett a nyelvek tanulására. Tudása mindegyik tanult idegen nyelvéből kiemelkedően magas szintű. Angol nyelvből C2-es, mesterszintű nyelvhasználói vizsgát tett, német nyelvből felsőfokú (C1) nyelvvizsgát szerzett. Harmadik nyelve a spanyol, amelyből szintén jól használható tudással rendelkezik. Ebben a tanévben az angol OKTV 2. fordulójába jutott.

 

Német Franciska (12.a) kiváló tanulmányi eredménye mellett angol és német nyelvből is megszerezte a felsőfokú (C1) nyelvvizsgát, harmadik nyelvként a spanyolt választotta, ebből a nyelvből is komoly nyelvtudást szerzett. Ebben a tanévben német nyelvből az OKTV 2. fordulójába jutott. Az idegen nyelvek iránti érdeklődése kiemelkedő, magas szintű nyelvtudása, rendkívül precíz, igényes nyelvhasználata pedig példaértékű.

 

Sejpes Júlia (12.b) 9.-ben érkezett az osztályba. Első nyelve az angol volt (ezzel párhuzamosan németül is tanult), iskolai keretek között az olasz nyelvet választotta második idegen nyelvnek. Mindig törekedett az igényes nyelvhasználatra, az angol nyelvre jellemző idiomatikus kifejezésmódra, mondatszerkesztése írásban és szóban is változatos. A német nyelv sokszor bonyolultnak ható nyelvtani struktúráit is magabiztosan alkalmazza, szókincse árnyalt, gazdag stiláris kifejezőeszközöket használ. Mindhárom nyelven magabiztosan kommunikál. Kíváncsisága, tudásvágya az olasz nyelvre vonatkozóan is folyamatosan hajtja. Hogy az idegen nyelv valóban az övé legyen: eredeti irodalmi szövegekből, filmekből átvett nyelvi szerkezetekkel, kifejezésekkel, szavakkal gazdagítja nyelvtudását. A maga kitűzte konkrét célt (az olasz nyelv esetében középfokú nyelvvizsgát) sikeresen teljesíve, mindig segítette és bátorította csoporttársait is. Szorgalmával, figyelmével, precizitásával, igényességével magasra tette a mércét.

 

Vadler Emma (12.b) igényes, szorgalmas, pontos, minden iránt érdeklődő és nagy tapasztalattal rendelkező nyelvtanuló, a tanulmányi versenyek és a nyelvi fakultációs órák aktív részvevője. Gimnáziumi évei alatt angolul, franciául és németül tanult. Mindhárom idegen nyelvet magas szinten sajátította el, írásbeli és szóbeli teljesítménye egyaránt méltó a figyelemre, magas színvonalú. Szabadidejében fordít és ír is idegen nyelven. Kimagasló tudása, szorgalma és társai iránt tanúsított türelme, az önzetlen segítőkészsége példaértékű. Az angol nyelvet különösen bátran, kreatívan és elegánsan használja, és ebben rendkívüli módon mindvégig segítette osztálytársait is. A 2019/2020-as tanévben – nagyon megérdemelten – az OKTV 25. helyezését érte el.

 

Kun Tóbiás Tamás (12.c) az angolórákon az első pillanattól felkeltette a figyelmet szokatlanul gazdag szókincsével és mindig naprakész kifejezéstárával. Érezhetően sokat foglalkozott az angol nyelvvel az iskolai kereteken kívül is, és nyilvánvaló, hogy tanulmányai alatt az angol egyre inkább nem cél volt, hanem eszköze a különféle tartalmak minél mélyebb megismeréséhez és magához a kommunikációhoz. Meglepő, eredeti, friss és szórakoztató szó- és gondolatbeli fordulataival mindnyájunk állandó nyelvi inspirátorává vált. 2017-ben egyedüli magyar fiúként került kiválasztásra a Camp Rising Sun nevű, Egyesült Államok-beli nemzetközi táborba, amit nem utolsó sorban mindezen készségeinek és érdemeinek is köszönhetett. Németórákon is kitűnt szorgalmával, a csoport húzóereje volt, nemcsak az órai teljesítménye, hanem kimagasló eredményei miatt is. Az órákon mindig motiváltan és nyitottan vett részt bármilyen munkaformáról legyen szó, a pár- és csoportmunkában segítette a többieket, a tanév végén színvonalas prezentációt tartott. Kitartásának és remek nyelvi készségeinek köszönhetően a második nyelvi csoportban 11. végére elérte németből a B2 szintet, ami nem mindennapi teljesítmény. 12. év elején letette az osztályozóvizsgát, és ezek után iskolán kívül készült fel felsőfokú (C1-es) nyelvvizsgájára.

 

 

A 2019. évi díjazottak

Király Ágnes (12.a) útja már gyermekkorában Rómába vezetett („Tutte le strade conducono a Roma”), ahol értékes nyelvtudásra tehetett szert. Bár iskolánkban első nyelvként angolt, második nyelvként spanyolt tanult, eközben az olasz nyelvtudás csiszolása, ébren tartása is fontos volt neki a gimnazista évei alatt, az egyéb tanulnivalók mellett. Mindenkor érdeklődő volt. Kedvessége, mosolya színfoltja volt a fakultációknak, szakköröknek, filmvetítéseknek. Kreatív versválasztásaival évről évre elindult az idegen nyelvi szavalóversenyeken. Kitartó munkával, példaértékű szorgalommal és alázattal készült minden előtte álló megmérettetésre. Az Olasz Fesztivál tolmácsversenyének dobogós helyezése, C1-es nyelvvizsgája és OKTV 4. helyezése lett az olasz nyelvbe fektetett tanulmányainak jutalma. Ezt a nyelvtudást kiválóan kamatoztatta a másik újlatin nyelv elsajátításában, de emellett egy percig sem vette a tanulást félvállról. Ennek köszönhetően nyelvtudása hamar magas szintet ért el, magabiztosan kommunikál szóban és írásban is. Megszerzett három nyelvvizsgája mellett mindvégig szerény, társaival türelmes és segítőkész maradt. Örömmel várjuk vissza a szavalóversenyek zsűrijébe is.

 

Polonyi Domonkos Márk (12.a) iskolánkban 5. osztályban a németet, 9. osztályban a franciát kezdte el tanulni, emellett az angol nyelvvel is foglalkozott iskolán kívül. Az idegen nyelvekhez való különleges érzéke, amelyhez kiemelkedő, a nyelvtanuláshoz nélkülözhetetlen szorgalma társult, hamar megmutatkozott. Az órákon bátran kérdezett, otthoni munkája során pedig örömmel egészítette ki a tanultakat. Magabiztosan, könnyedén kommunikál a tanult nyelveken, ügyelve a nyelvi precizitásra és a mondanivaló választékos, kreatív megfogalmazására. A nyelvi humorra is fogékony személyisége megmutatkozik igényes nyelvhasználatában, amely mind kreatív írásaiban, mind választékos szóhasználatában kiemelkedő. Az Abacus folyóiratban a német és az angol nyelvű matematika rovatba is küldött be megoldásokat, mindkét versenyben a legjobbak között végzett. A német OKTV döntőjében 12., a francia OKTV döntőjében 8. helyezést ért el, emellett 3 nyelvvizsgát szerzett.

 

Szeidl Sára Rebeka (12.b) az órai feladatokat mindig nagy türelemmel, átgondoltan végezte. A tanórákon való aktív részvételen kívül autodidakta módon is sokat foglalkozott a nyelvekkel. Kiváló nyelvérzéke mellett lelkiismeretessége, szorgalma, önmagával szembeni igényessége, önfegyelme és kitartása segítette őt a 3 nyelvvizsga megszerzéséhez. Nyelvhasználatában, kifejezésmódjában mindig érezhető logikus gondolkodásmódja. Magabiztosan és választékosan használja a tanult nyelveket. A nyelvekhez való vonzódása mellett Sára az orvosi hivatást szeretné választani. Reméljük, hogy az angol, német és spanyol nyelv magas szintű ismerete további tanulmányi és szakmai előmenetelét is szolgálja majd.

 

A 2018. évi díjazottak

Kún Hanga (12.a) kitartó szorgalma eredményeként németből felsőfokú, latin és angol nyelvből középfokú nyelvvizsgát szerzett. A latin nyelv tanulása során következetes és kitartó munkával, saját módszerekkel építette fel magát, s a szókincse – a hosszú előzményeket is tekintve – az iskolában a figyelemre legméltóbb. Művelt, az antik kultúrát jól ismerő, a mitológiában jártas diák. Ezt bizonyítják országos versenyeredményei is. Az angol nyelvet második idegen nyelvként kezdte tanulni. Két sikeres nyelvvizsga mellé betervezni a harmadikat is, ráadásul a legvége felé, amikor egy végzős diák már bőven megelégedhetne a megszerzett eredményekkel – ritka tanulói attitűd. Hanga jól döntött, amikor kilencedikes korában a számára teljesen új nyelvből, az angolból ezt a célt sem adta fel. Elmélyült, a tartalmak iránt is lázasan érdeklődő odafordulásával, igényes munkájának eredményeként elbűvölően magas szintű tudást birtokába jutott.

 

Mészáros Melinda (12.a) kiváló tanulmányi eredménye mellett tudatosan nagy hangsúlyt fektetett a nyelvtanulásra, a német, az angol és a spanyol nyelvet is magas színvonalon sajátította el, ennek eredményeképpen három nyelvvizsgát sikerült megszereznie. Német nyelvből felsőfokú vizsgát tett. A spanyol nyelvet második idegen nyelvként kezdte tanulni. Tehetsége, szorgalma, a spanyol nyelv és kultúra iránti vonzalma hamar megmutatkozott. 10. osztályban három csoporttársával együtt részt vett a Grimm Kiadó többfordulós szótárhasználati és országismereti versenyén, ahol a csapat országos 5. helyezést ért el. Melinda 11. osztálytól céltudatosan készült a nyelvvizsgára, a tanórákon igen aktívan vett részt, emellett otthon is sokat foglalkozott a nyelvvel. Kimagasló tehetségén kívül tudatossága, precizitása, lelkiismeretessége is hozzájárult ahhoz, hogy céljait elérje. Spanyol középfokú nyelvvizsgáját három év nyelvtanulás után szerezte meg.

 

Perosa Sandra (12.a) idegen nyelvek iránti kiemelkedő érdeklődése, tudásvágya, rendkívül pontos és igényes nyelvhasználata példaértékű. A latin szakkörön nagyon tehetséges osztálytársaival nívós és jó hangulatú csoportot hozott létre. Elemezve lehetett haladni az anyaggal, a gimnáziumi évek alatt sokszínű tudásra tudtak szert tenni. Sandra képes arra, hogy a grammatikai összefüggéseket azonnal rendszerben lássa át, amit egyszer megértett, azt alkalmazni is tudja, kimagasló a nyelvi intelligenciája és a szövegértése is, így kilencedikben megnyerte az országos latin versenyt. Kiemelkedő eredményt ért el újlatin szövegek fordításával a Rákóczi versenyen és az OKTV-n, majd 2017-ben Olaszországban a legrangosabb nemzetközi latinversenyen is több száz diák közül jutott a díjazottak közé. Idén a latin OKTV döntőjében a második lett.

Kitűnő tanulmányi eredménye és latin eredményei mellett három élő idegen nyelv (az angol, a német és a francia) magas szintű tudásával gimnáziumi tanulmányai végére nemcsak három nyelvvizsgát szerzett, hanem mindegyik élő nyelvből is gazdagította az iskolát országos versenyeredményekkel. 2016-ban osztálytársával, Pál Szilveszterrel megnyerték a Nemzetközi Német Diákolimpia országos fordulóját, így ők képviselhették Magyarországot a berlini döntőben is. Ebben a tanévben a német OKTV döntőjében 9. lett.

Fogékonysága a nyelvek iránt a franciaórákon is megmutatkozott. Az iskolában hallottakat mindig hibátlanul alkalmazta, és örömmel ki is egészítette azokat. Sandra magabiztosan, könnyedén kommunikál franciául, ügyelve a nyelvi pontosságra és a mondanivaló választékos, kreatív megfogalmazására. Egyre bővülő szókincse és szélesedő nyelvtani ismeretei színvonalas fogalmazásokban, előadásokban hasznosultak. A francia OKTV döntőjében 2. helyezést ért el. Tanulmányait a cambridge-i egyetem arab-francia szakán folytatja.

 

A 2017. évi díjazottak

Bouchelaghem Leila (12.a) szorgalma és tehetsége kapcsán hamarosan könnyedén eligazodott a német nyelv rendszerében. A nyelvtanulást szinte hobbijának tekintve mindig szívesen olvasott autentikus szövegeket, életkorának megfelelő újságcikkeket, könyveket, ezzel is folyamatosan csiszolva, finomítva tudását. A nyelvi lelemények, stiláris részletek iránti fogékonysága később is megmutatkozott. 11. osztályban C1-es felsőfokú nyelvvizsgát tett német nyelvből. Tanórai keretek közt 9.-től a francia nyelvet kezdte tanulni. A hallottakat nemcsak azonnal hibátlanul alkalmazta, hanem azokat örömmel ki is egészítette. Mindig az újra, az izgalmasra törekedett, sosem elégedett meg egyszerű megoldásokkal. Igényesség jellemzi írásbeli munkáját, szóbeli kifejezésmódját. A harmadik idegen nyelvet, az angolt tapasztalt nyelvtanulóként szinte önállóan sajátította el, csak a nyelvvizsga előtti hónapokban kért tanári segítséget. Mára a nyelvi precizitás és választékos megfogalmazás mellett magabiztosan, könnyedén kommunikál németül, angolul, franciául.

 

Szabó Alexandra Laura (12.b) 2009-ben kezdett iskolánkban angolt tanulni. Korán letett sikeres nyelvvizsgája bizonyítja, hogy a kitartó folyamatos munka eredményre vezet. Második idegen nyelnek a franciát választotta. Szorgalma és tehetsége hamar bebizonyosodott. Igényes nyelvhasználata, nyelvi pontossága végigkísérte a négyéves munkáját. Magabiztossága elsősorban írásban volt szembetűnő, de elfogadva, teljesítve tanárai kéréseit, szóban is egyre könnyedebben mutatta meg kifogástalan nyelvi tudását. 2017 tavaszán B2-es középfokú nyelvvizsgát tett franciából. Alexa az iskolai keretek közt tanult két idegen nyelv mellé, élve a Konfuciusz Intézet adta lehetőséggel, csatlakozott a kínai nyelvet tanulók szakköri csoportjához is. Csendes igyekezettel vett részt az órákon, és az otthoni gyakorlás, a karakterek szorgalmas „rajzolgatása” végül meghozta az eredményt, kétszer is beválasztották a kínai nyári táborban résztvevők közé. Pekingi tartózkodása segítette ahhoz, hogy a nyelv nehézsége ellenére olyan szintre emelje tudását, hogy sikeres nyelvvizsgát tudott tenni. Kívánjuk, hogy elmélyült, különleges gondolkodásmódjával, lankadatlan szorgalmával az élet valamennyi területén sikeressé váljon!

 

Szőkedencsi Dániel (12.b) nagyon érdeklődő, közvetlen személyiség. Nyitottsága nagy szerepet játszik abban, hogy rendkívüli könnyedséggel tanulja a nyelveket. A nyelvek használhatóságának lehetőségeit azonnal megtalálja, így a tanultakat a gyakorlatban rögtön alkalmazni tudja. Kitűzött céljait mindig szem előtt tartotta, az órákon és azokon kívül, autodidakta módon is sokat tanult. Az angol nyelv után a francia nyelvet kezdte iskolánkban tanulni. Határokat nem ismerő elszántságával mindig a csoport élén járt. Céljainak eléréséhez hozzájárult egy tízhónapos franciaországi tartózkodás, amely kellő lendületet adott neki egy felsőfokú francia nyelvvizsga megszerzéséhez. Erre a biztos nyelvismeretre támaszkodva vállalta be, hogy 2 év késéssel bekapcsolódik a spanyol nyelvi csoport munkájába. Villámgyorsan utolérte társait, és haladt tovább céltudatosan előre. Bátran és magabiztosan kommunikál idegen nyelven, írásban és szóban is. Erre kiváló példa, hogy az idén ősszel iskolánkba látogató kolumbiai önkéntes tanár is Dánielt emelte ki, mint a legjobb nyelvtudású, legkommunikatívabb, legmotiváltabb diákot. Külföldi tanulmányaira rendkívül szorgalmasan, tudatosan készül. Biztosak vagyunk abban, hogy az eddig megszerzett nyelvtudásait sokat fogja használni a jövőben, és várható, hogy újabb nyelvek ismereteivel gazdagodik majd.

 

Závoti Olivér (12.b) személyében egy nagyon érdeklődő, a tudást tisztelni tudó tanulót ismertünk meg. Elfogadva és követve tanárai irányítását, számos területen ért el kiemelkedő eredményt. Mindenkor, mindenütt kitűnt igényességével, tökéletes rendszerező képességével. Nyelvhasználatában, kifejezésmódjában azonnal érezhető kiemelkedő nyelvérzéke, logikus gondolkodásmódja. A megismert nyelvtani rendszereket bármely helyzetben könnyedén és kreatívan alkalmazza. Magas szintű, választékos szöveget hoz létre írásban, gazdag szókinccsel kommunikál szóban. Sikereihez, eredményeihez a következetes, kitartó munkája is hozzásegítette. Egy holt nyelv nyelvtani rendszerét is olyan tisztán látta át, hogy annak versenyein, a feladatokra adott szinte hibátlan megoldásaival mindig az országos döntőkig jutott. Fordítási készsége alkalmassá tette az antik irodalmi szövegek interpretálására, aminek eredményeképpen idén a latin OKTV 13. helyén végzett. Reményeink és kívánságunk szerint a választott orvosi pályán a magas szinten elsajátított angol, latin és német nyelveket jól tudja majd használni, valamint további tanulmányait és szakmai előmenetelét is szolgálják e nyelvek ismeretei. Ehhez kívánunk neki sok sikert és kitartást.

 

A 2016. évi díjazottak

Ludányi Nóra (12.b)

A nyelvérzékről sokan azt gondolják, hogy velünk született adottság. Mondják, hogy van, akire szinte ragad a nyelv. Csakhogy ez nem ilyen egyszerű. A nyelvtanuláshoz kell a szorgalom, kell a ráfordított idő és a lankadatlan kitartás. Nóra sajátos csendes stílusában következetesen építette fel magát az évek során. Nyitott volt minden új gondolatra, szemlélődve és gondolkodva elemezte a szövegeket. Az angol és latin nyelvtanulmányok után harmadik nyelvként tanulta az olaszt. Látszott, hogy a nyelvtanulásban nagy gyakorlata van. Jól koncentrál, hatékonyan sajátítja el és rendszerezi a megszerzett tudást. Azonnal képes alkalmazni az új ismereteket. Logikusan és önállóan gondolkodik. Nyitott egyéniségéből fakadóan bátran kérdez, mer kezdeményezni. Motivált, nagyon érdeklődő és kitartó. Mindig kész fejlődni, a hibáin javítani, társaival, tanáraival együttműködni. Mindezen tulajdonságok birtokában jutott a sikerekhez. Évről évre kiemelkedően szerepelt a latin tanulmányi versenyeken, mára három: angol, olasz és latin nyelvvizsgával rendelkezik. További töretlen lelkesedést és sok sikert kívánunk választott pályáján, eredményes nyelvtanulást egy újabb idegen nyelv tanulmányai terén.

 

Fehér Bence (12.b)

Az angol és francia nyelvek mellett központi szerepet kapott nála az ógörög és latin nyelv. Az ógörög nyelv tanulmányozása a modern nyelvek jobb megértését nem igazán segíti, élő emberrel pedig aligha lehet kommunikálni rajta. Szinte csak a nagy holtakkal beszélgethet az ember e nyelven – az ún. „aisóposi” mesék népi elbeszélőitől kezdve Platónig, vagy akár Homéroszig. Fehér Bence ezt az utat is bejárta: miután átesett az akkori hatodikosok kötelező, de még kóstolónak is alig mondható, heti egy órás ógörögjén, további hat éven át járt hétről hétre ógörög órákra Uhrman tanár úrhoz. Ugyanígy tett a latin nyelvvel. 2 évnyi tanrend szerinti tanulmányok után, szűkített órakeret mellett folytatta a latin nyelv tanulmányait Hőnich Orsolya tanárnővel. Latin nyelvből megnyerte a Rákóczi Szövetség fordítóversenyét, az Ábel Jenő országos tanulmányi versenyt, melynek kapcsán részt vehetett a nemzetközi Cicero-versenyen Olaszországban. 2016-ban latin nyelvből az OKTV 2. helyezettje lett. E tanulmányok rengeteg olyan többletmunkát követeltek, amelyek nem igazán kamaszfiúkra szabottak: órákig kell a szövegeket szótározni, a ragozásokat, nyelvtani szabályokat memorizálni. Rengeteg türelem, szívósság kell ehhez, no meg az elme fegyelmezett, céltudatos összeszedése, amely egy tizenéves számára talán a legnehezebb. Ám hogy Bence végül ezzel is megbirkózott, azt nemcsak az idegen nyelvű szavalóversenyek szabadon választott kategóriájában évről évre elhangzó, egyre nehezebb szöveget választó, s egyre magasabb színvonalon előadott szavalatai bizonyították, hanem mindenekelőtt az, hogy a megtanultak végül is összeértek a fejében, s immár az ógörög, latin, angol, francia szövegek magabiztos használójává tették. Reméljük, élethossziglan.